Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Kerk zijn in H. Antonius abt van morgen

Waarom dit beleidsplan?
De wereld om ons heen verandert snel. Om ook in 2025 bestaansrecht te hebben als parochie, H. Antonius abt in Bokhoven, is het van belang om tijdig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Wat is de essentie, van Kerk zijn?
De kern is de geloofsgemeenschap, waar een samenspel bestaat tussen gelovigen en pastor(es) met God. De relatie met God is die van ontmoeting van mens tot God (gebed tot God) en van God tot de mens. God spreekt tot de mensen. Dit is de basis van de geloofsgemeenschap; kerk is geen instituut, maar een gebeuren (Augustinus).

Wat is de essentie van een (Norbertijner) parochie zijn?
Als model hebben de eerste geloofsgemeenschappen van Jeruzalem gestaan, zoals die van Korinthe en Efeze. Toen in de vierde eeuw het Christendom staatgodsdienst werd, kwam er een structuur van kerkprovincies, bisdommen en parochies. Parochies hebben deze territoriale structuur behouden. Bij verhuizing kom je in ander territorium en val je onder een ander jurisdictie. De situatie is: een territorium, een gebouw, een pastoor (herder) met een kudde.
Maar de parochiestructuur kan ook gebaseerd worden op keuze: ‘Keuzegemeenschap’ of categorale kerk. Gelovigen kiezen bewust voor een bepaald type van geloofsgemeenschap en niet vanuit territoriumbeleving. De Norbertijner abdijkerk van Berne is hier een voorbeeld van.
Bokhoven als Norbertijner parochie heeft ook het kenmerk van een open territoriale structuur: parochianen zijn gelovigen die in het territorium (de Heerlijkheid Bokhoven) wonen en daarnaast zijn er externe parochianen die bewust gekozen hebben voor deze parochie als eerste dan wel als tweede parochie (een dubbel lid maatschap). Bovendien zijn er vele ‘gasten’, die niet zijn ingeschreven, maar zich wel thuis voelen en ons regelmatig bezoeken.

Parochie H. Antonius abt anno 2018
De parochie kent een rijk verleden en er zijn weinig kleine parochies met zo’n rijk kerkinterieur en kunstbezit. De parochie is financieel gezond en het (monumentale) kerkgebouw is in goede staat van onderhoud. De parochie heeft een duidelijke streekfunctie, een grote naamsbekendheid o.a. door de pittoreske ligging, de Corneliusbedevaart in de septembermaand en de vele huwelijken, in het verleden gesloten.

In Bokhoven gebeurt in het klein wat ook in grote parochies gebeurt: zondagse vieringen, viering van het kerkelijk liturgisch jaar, vieringen van doop, huwelijk en rouw. Er is een kerkbestuur, dameskoor, kerkhof, verpachtingen, etc. etc.
Bokhoven is een Norbertijner parochie (de abdij heeft patronaatsrecht) maar functioneert de laatste 15 jaar vrijwel zelfstandig o.l.v. het kerkbestuur die 6 actieve commissies telt.
De abdij ondersteunt op het gebied van pastorale zorg (maar kan dat in de nabije toekomst niet blijven garanderen) en daarnaast is er liturgische assistentie van ‘buiten’.
Er is een grote groep zeer actieve vrijwilligers die zorgt dat Bokhoven als parochie kan blijven functioneren.
De geloofsgemeenschap bestaat uit circa 220 parochianen waarvan er een aantal binnen het territorium woont, maar ook een aantal extern is en als parochiaan staat ingeschreven.
Van de functies van parochie, “Kerk zijn” (liturgie, geloofsverdieping en diaconie) staat met name de liturgie het meest voorop en is zij in dit onderdeel gemeenschapsvormend.
Daarnaast worden sinds 2012 in de kerk bijeenkomsten rond maatschappelijke thema’s georganiseerd door de Stichting Semper Vigilans. De bijeenkomsten, ‘Anders in de Kerk’ genaamd, kennen inmiddels een vaste kern van deelnemers.

H. Antonius abt op weg naar de toekomst

Missie: waar staan we voor?
Kerk zijn in de volle breedte en diepte waarmaken, in het vieren (liturgie), leren (geloofsverdieping), dienen (diaconie) en gemeenschapsopbouw.

Visie: waar gaan we voor?
Een parochie vormen voor trouwe kerkgaande gelovigen, maar ook voor mensen die uit beeld zijn geraakt, de zoekenden en soms ook de sociale uitvallers.

Hoe gaan we dit realiseren?
Bokhoven heeft een eigen aantrekkingskracht. Deze kan versterkt worden door profilering van de parochie met name op het gebied van geloofsverdieping/bezinning en diaconie.

1. Liturgie
Door samen te komen als gemeenschap en liturgie te vieren wordt voor ons waarneembaar wat een gemeenschap is. Door het ontvangen van het Woord en door de verbinding met Christus worden wij een gemeenschap die haar zending in de wereld verstaat/leert te verstaan. Het gezamenlijk vieren als parochie geeft een impuls aan eenheid.
Een kritisch punt is de continuïteit van de pastorale zorg vanuit de abdij van Berne. Daarom is een sterke pastorale liturgische werkgroep een belangrijke voorwaarde om de liturgie te kunnen blijven garanderen in Bokhoven.

2. Geloofsverdieping en bezinning
De Stichting Semper Vigilans organiseert jaarlijks 4 lezingen in de kerk van Bokhoven rond thema’s die op het snijvlak liggen van maatschappij en spiritualiteit. Het “lerend” element als aanbod in de kerk vergroten biedt kansen voor gemeenschapsopbouw. Anders in de Kerk nog een beetje anders.

3. Diaconie
Hulpverlening, dienstbaarheid, steun aan mensen in nood is een wezenlijk deel van de kerkgemeenschap. Het uitbreiden van de diaconie is een belangrijke hefboom voor de gemeenschapsopbouw van de parochie Bokhoven.

4. Kerkgebouw
De kerk van Bokhoven is een rijksmonument. Er is een meer jaren onderhoudsplan gemaakt. Er is een Sim subsidie toegekend gedurende de periode 2018-2021.

5. Financieel
Ons bestuur beheert een kerk die als Rijksmonument is aangemerkt. Dit betekent een extra verantwoordelijkheid naar ons nageslacht. Het financiële beleid van de parochie is er daarom opgericht het vermogen minimaal in stand te houden. Inkomsten uit beleggingen en verhuur van onroerende zaken zijn essentieel voor de continuïteit van de financiële positie.

6. Informatie en Communicatie
In 2019 bestaat de Parochie 650 jaar. Dit is een goed moment voor publiciteit. Een jubileumboek en lezingen via ‘Anders in de Kerk’ worden voorbereid.

Actieplan 2018

1. Liturgie
Aandachtspunt: zorgen dat er priesters of diakens zijn voor de zondagsdienst. Afgesproken is dat er elke zondag een organist is die de viering ondersteunt. De parochianen die in aanmerking komen voor het ontvangen van het H Doopsel, De Eerste H Communie en het H Vormsel zullen actief benaderd worden deel te nemen.

2. Geloofsverdieping en bezinning
Samen met de Stichting Semper Vigilans komen tot verbreding of uitbreiding van ‘Anders in de Kerk’. Organiseren verdere activiteiten om te komen tot verdieping en bezinning, te denken valt aan anders soortige lezingen of muziekvoorstellingen.

3. Diaconie
Bezoeken van parochianen en opzetten van een vrijwilligerspool die parochianen die niet meer mobiel zijn naar de kerk vervoert.
Aandacht voor zieken en gebrekkige door het bloemetje van de maand te bezorgen.
Aanbieden van zes misintenties voor overledenen.

4.Beheer kerkpatrimonium, kerk en pastorie
De technische commissie bewaakt de technische staat van de kerk en pastorie.
Voert het gepland onderhoud 2018 uit en activeert de meer jaren onderhoudsbegroting.

5. Financieel
Er worden specifieke acties voor bereid om het 650 jarig bestaan te vieren.
De inkomsten uit kerkbijdragen en collecten moeten minimaal op peil blijven.
Het reglement voor de begraafplaats zal worden geactualiseerd.

6 Informatie en Communicatie
Realisatie nieuwe website Realisatie Jubileumboek en organisatie festiviteiten rond jubileumjaar 2019
Voorbereiden PR rond jubileumjaar door de ingestelde werkgroep. Voorbereiden lezingen

Mededeling

 Vieringen 11.15 uur  

JUNI

30 juni            Viering met orgelbegeleiding

 

JULI

07 juli             viering met orgelbegeleiding

14 juli             Viering met orgelbegeleiding                     

21 juli             Viering met orgelbegeleiding

28 juli             Viering met orgelbegeleiding

 

AUGUSTUS

04 aug             Viering met orgelbegeleiding

11 aug              Viering met orgelbegeleiding

18 aug             Viering met orgelbegeleiding

25 aug             Viering met Dameskoor en

Orgelbegeleiding, tevens vieren we deze dag de 90-ste verjaardag van onze

em. Pastor X. van der Spank en we nemen een

klein beetje afscheid van hem als inwoner van Bokhoven.

 

SEPTEMBER BEDEVAART VIERINGEN

01 sept           Viering met Orkest “De Laotbloeiers” uit

                       Drunen

08 sept          Viering met Gemengd koor Vinkel

15 sept           Viering met Gemengd Koor Udenhout

22 sept          Viering met Bosch Mannenkoor

29 sept          Viering met Dameskoor uit Bokhoven en

                      Gilde O.L.V. Schuts uit Elshout

Laatste nieuws

Nieuws

kroniek over 650 jaar Parochie Bokhoven

Op 23 maart 2019 bestond de Parochie Heilige Antonius Abt maar liefst 650 jaar. Bij die gelegenheid werd een jubileumboek uitgebracht dat een beschrijving geeft over de ontwikkeling van de parochie vanaf het stichten daarvan in 1369, door de eeuwen heen tot heden. Deze kroniek beschrijft het leven van parochianen en de inwoners van Bokhoven. De spectaculaire reis van de parochie begint in de middeleeuwen en eindigt in onze tijd. In Bokhoven is de geschiedenis van parochie en kerk nauw verweven met die van het dorp. Die geschiedenis heeft Brabantse, Hollandse en Gelderse trekken. Ook het bisdom Luik liet sporen na. Vanaf 1648 heeft Bokhoven geprofiteerd van de Luikse status als “vrijplaats”. De gehele vaderlandse geschiedenis tot heden komt voorbij, wordt met een vlotte pen beschreven en onthult nieuwe geheimen over de grote betekenis van de parochie Bokhoven.

Lees meer...

Nieuwjaarsspeech van 2024

Goedemiddag iedereen en hartelijk welkom

op deze nieuwjaarsreceptie.

De kerstboom is bij velen van u al de deur uit. Hopelijk heeft die van u, niet al te veel naalden verloren, want anders vind je die met Pasen nog ergens tevoorschijn komen. Vaak hebben mensen tegenwoordig een kunstboom, eenmaal kopen, wel aan de prijs, maar jaren plezier. Ik ga nog voor een traditionele boom, elk jaar weer een verrassing waar Fons mee thuiskomt, maar ik moet zeggen, wij hebben altijd een mooie kerstboom. Vanaf de sinterklaas zijn we er al mee bezig. En als alles in huis in kerstsfeer is, kan het wat mij betreft niet snel genoeg Kerst zijn. Niet alleen vanwege de echte betekenis van het Kerstfeest, of het lekkere eten, ook is dat altijd wel een belangrijk gegeven, of het bezoek wat gezellig is, nee vooral vanwege de top 2000. Bij u allen misschien wel bekend. Vanaf de eerste week van december mag je stemmen op 35 platen met jouw favoriete muziek. En in de week tussen kerst en oud-en nieuw wordt de lijst der lijsten gedraaid op radio 2 en tegenwoordig ook uitgezonden op de tv.

Lees meer...

Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Parochie Bokhoven
Parochie Bokhoven