Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Kerk zijn in H. Antonius abt van morgen


Waarom dit beleidsplan?
De wereld om ons heen verandert snel. Om ook in 2025 bestaansrecht te hebben als parochie, H. Antonius abt in Bokhoven,  is het van belang om tijdig te anticiperen op  toekomstige ontwikkelingen.

 

Wat is de essentie, van Kerk zijn?
De kern is de geloofsgemeenschap, waar een samenspel bestaat tussen gelovigen en pastor(es) met God.  De relatie met God is die van ontmoeting van mens tot God (gebed tot God) en van God tot de mens. God spreekt tot de mensen. Dit is de basis van de geloofsgemeenschap; kerk is geen instituut, maar een gebeuren (Augustinus).

 

Wat is de essentie van een (Norbertijner) parochie zijn?
Als model hebben de eerste geloofsgemeenschappen  van Jeruzalem gestaan, zoals die van Korinthe en Efeze. Toen in de vierde eeuw het Christendom staatgodsdienst werd, kwam er een structuur van kerkprovincies, bisdommen en parochies. Parochies hebben deze territoriale structuur behouden. Bij verhuizing kom je in ander territorium en val je onder een ander jurisdictie. De situatie is: een territorium, een gebouw, een pastoor (herder) met een kudde.
Maar de parochiestructuur kan ook gebaseerd worden op keuze:  ‘Keuzegemeenschap’ of  categorale kerk. Gelovigen kiezen bewust voor een bepaald type van geloofsgemeenschap en niet vanuit territoriumbeleving. De Norbertijner abdijkerk van Berne is hier een voorbeeld van.
Bokhoven als Norbertijner parochie heeft ook het kenmerk van een open territoriale structuur: parochianen zijn gelovigen die in het territorium (de Heerlijkheid Bokhoven) wonen en daarnaast zijn er externe parochianen die bewust gekozen hebben voor deze parochie als eerste dan wel als tweede parochie (een dubbel lid maatschap). Bovendien zijn er vele ‘gasten’, die niet zijn ingeschreven, maar zich wel thuis voelen en ons regelmatig bezoeken.

Parochie H. Antonius abt anno 2018
De parochie kent een rijk verleden en er zijn weinig kleine parochies met zo’n rijk kerkinterieur en kunstbezit.  De parochie is financieel gezond en het  (monumentale) kerkgebouw is in goede staat van onderhoud. De parochie heeft een duidelijke streekfunctie, een grote naamsbekendheid o.a. door de pittoreske ligging, de Corneliusbedevaart in de septembermaand en de vele huwelijken, in het verleden gesloten.


In Bokhoven gebeurt in het klein wat ook in grote parochies gebeurt: zondagse vieringen, viering van het kerkelijk liturgisch jaar, vieringen van doop, huwelijk en rouw. Er is een kerkbestuur, dameskoor, kerkhof, verpachtingen, etc. etc.
Bokhoven is een Norbertijner parochie (de abdij heeft patronaatsrecht) maar functioneert de laatste 15 jaar vrijwel zelfstandig o.l.v. het kerkbestuur die 6 actieve commissies telt.

De abdij ondersteunt op het gebied van pastorale zorg (maar kan dat in de nabije toekomst niet blijven garanderen) en daarnaast is er liturgische assistentie van ‘buiten’.   
Er is een grote groep zeer actieve vrijwilligers die zorgt dat Bokhoven als parochie kan blijven functioneren.
De geloofsgemeenschap bestaat uit circa 220 parochianen waarvan er een aantal binnen het territorium woont, maar ook een aantal extern is en als parochiaan staat ingeschreven.
Van de functies van parochie, “Kerk zijn” (liturgie, geloofsverdieping en diaconie) staat met name de liturgie het meest voorop en is zij in dit onderdeel gemeenschapsvormend.
Daarnaast worden sinds 2012 in de kerk bijeenkomsten rond maatschappelijke thema’s georganiseerd door de Stichting Semper Vigilans. De bijeenkomsten, ‘Anders in de Kerk’ genaamd, kennen inmiddels een vaste kern van deelnemers.   


  1. H. Antonius abt op weg naar de toekomst

 

Missie: waar staan we voor?
Kerk zijn in de volle breedte en diepte waarmaken, in het vieren (liturgie), leren (geloofsverdieping), dienen (diaconie) en gemeenschapsopbouw.

Visie: waar gaan we voor?
Een parochie vormen voor trouwe kerkgaande gelovigen, maar ook voor mensen die uit beeld zijn geraakt, de zoekenden en soms ook de sociale uitvallers.

Hoe gaan we dit realiseren?
Bokhoven heeft een eigen aantrekkingskracht. Deze kan versterkt worden door profilering van de parochie met name op het gebied van geloofsverdieping/bezinning en diaconie.

1. Liturgie
Door samen te komen als gemeenschap en liturgie te vieren wordt voor ons waarneembaar wat een gemeenschap is. Door het ontvangen van het Woord en door de verbinding met Christus worden wij een gemeenschap die haar zending in de wereld verstaat/leert te verstaan. Het gezamenlijk vieren als parochie geeft een impuls aan eenheid.
Een kritisch punt is de continuïteit van de pastorale zorg vanuit de abdij van Berne. Daarom is een sterke pastorale liturgische werkgroep een belangrijke voorwaarde om de liturgie te kunnen blijven garanderen in Bokhoven.

2. Geloofsverdieping en bezinning
De Stichting Semper Vigilans organiseert jaarlijks 4 lezingen in de kerk van Bokhoven rond thema’s die op het snijvlak liggen van maatschappij en spiritualiteit. Het “lerend” element als aanbod in de kerk vergroten biedt kansen voor gemeenschapsopbouw. Anders in de Kerk nog een beetje anders.

3. Diaconie
Hulpverlening, dienstbaarheid, steun aan mensen in nood is een wezenlijk deel van de kerkgemeenschap. Het uitbreiden van de diaconie is een belangrijke hefboom voor de gemeenschapsopbouw van de parochie Bokhoven.

4. Kerkgebouw
De kerk van Bokhoven is een rijksmonument. Er is een meer jaren onderhoudsplan gemaakt. Er is een Sim subsidie toegekend gedurende de periode 2018-2021.

5. Financieel
Ons bestuur beheert een kerk die als Rijksmonument is aangemerkt. Dit betekent een extra verantwoordelijkheid naar ons nageslacht. Het financiële beleid van de parochie is er daarom opgericht het vermogen minimaal in stand te houden. Inkomsten uit beleggingen en verhuur van onroerende zaken zijn essentieel voor de continuïteit van de financiële positie.

6. Informatie en Communicatie
In 2019 bestaat de Parochie 650 jaar. Dit is een goed moment voor publiciteit. Een jubileumboek en lezingen via ‘Anders in de Kerk’ worden voorbereid.

Actieplan 2018

1. Liturgie
Aandachtspunt: zorgen dat er priesters of diakens zijn voor de zondagsdienst. Afgesproken is dat er elke zondag een organist is die de viering ondersteunt. De parochianen die in aanmerking komen voor het ontvangen van het H Doopsel, De Eerste H Communie en het H Vormsel zullen actief benaderd worden deel te nemen.

2. Geloofsverdieping en bezinning
Samen met de Stichting Semper Vigilans komen tot verbreding of uitbreiding van ‘Anders in de Kerk’. Organiseren verdere activiteiten om te komen tot verdieping en bezinning, te denken valt aan anders soortige lezingen of muziekvoorstellingen.

3. Diaconie
Bezoeken van parochianen en opzetten van een vrijwilligerspool die parochianen die niet meer mobiel zijn naar de kerk vervoert.
Aandacht voor zieken en gebrekkige door het bloemetje van de maand te bezorgen.
Aanbieden van zes misintenties voor overledenen.

4.Beheer kerkpatrimonium, kerk en pastorie
De technische commissie bewaakt de technische staat van de kerk en pastorie.
Voert het gepland onderhoud 2018 uit en activeert de meer jaren onderhoudsbegroting.

5. Financieel
Er worden specifieke acties voor bereid om het 650 jarig bestaan te vieren.
De inkomsten uit kerkbijdragen en collecten moeten minimaal op peil blijven. 
Het reglement voor de begraafplaats zal worden geactualiseerd.

6 Informatie en Communicatie
Realisatie nieuwe website
Realisatie Jubileumboek en organisatie festiviteiten rond jubileumjaar 2019
Voorbereiden PR rond jubileumjaar door de ingestelde werkgroep.
Voorbereiden lezingen

  1. H. ANTONIUS ABT

Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Mededeling

 Vieringen 11.15 uur 

 

2023

OKTOBER

01 okt              Viering met orgelbegeleiding              

08 okt              Viering met orgelbegeleiding

15 okt              Viering met orgelbegeleiding

22 okt              Viering zonder orgelbegeleiding

29 okt              Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

 

NOVEMBER

05 nov             Viering met orgelbegeleiding

12 nov             Viering met orgelbegeleiding

19 nov             Viering met orgelbegeleiding 

26 nov             Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

 

DECEMBER

 03 dec             Viering met orgelbegeleiding

10 dec              Viering met orgelbegeleiding

17 dec              Viering met orgelbegeleiding

24 dec             KERSTAVONDVIERING om 21.00 uur

                         Met dameskoor en orgelviering

25 dec             1e KERSTDAG VIERING     

                         Met dameskoor en orgelbegeleiding

26 dec             2e KERSTDAG  geen viering

31 dec              Viering met orgelbegeleiding

 

2024       

07 jan             Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

                       Na de viering NIEUWJAARSRECEPTIE

Laatste nieuws

Semper Vigilans

Semper Vigilans -Altijd waakzaam

Onder de paraplu van de parochie Bokhoven is enige jaren geleden een stichting opgericht om in de mooie, historische kerk van Bokhoven activiteiten te organiseren die anders zijn dan de gebruikelijke missen, maar die een duidelijke relatie hebben met waar de parochie voor staat. Mensen op andere manieren inspireren tot zinvolle ervaringen in hun leven en met anderen daarin.

De hedendaagse mens, van jong tot oud, staat in onze tumultueuze wereld voor veel kansen en uitdagingen, maar heeft ook te maken met bedreiging en ontreddering. Welke zin ziet hij/zij voor zichzelf in het leven? Waardoor laat hij/zij zich inspireren nu religie in de traditionele zin steeds minder houvast geeft.

Semper Vigilans is ontstaan om hieraan op een andere manier invulling te geven. Semper Vigilans wil verdieping bieden in actuele thema’s die spelen binnen onze samenleving. Samen willen we op zoek gaan naar een houvast.

Tot nu toe doen we dat door het organiseren van lezingen in de kerk, de zogenaamde Bokhovenlezingen.

 

Dat zijn er vier per jaar, twee voor en twee  na de zomerperiode; de data in 2023 zijn 26 mei, 30 juni, 1 september en 6 oktober.

Het thema voor dit jaar is: Transitie in de veranderende verhouding tussen stad en platteland; Westers en Oosters denken; kerk en samenleving: van traditioneel naar toekomstbestendig; veranderingen in de zorgsector.

 

We willen aan actuele thema’s ook op andere manieren invulling geven, bijvoorbeeld door bijeenkomsten met en over muziek, met en over kunst, met films. Ook andere vormen zoals gespreksgroepen zijn mogelijk.

Het fraaie Bokhoven met de prachtige, historische kerk is een heel geschikte plaats daarvoor. We zouden graag veel mensen daaraan willen laten deelnemen, niet in de laatste plaats de direct omwonenden van de kerk en de bezoekers van dit mooie monument.

Voor meer informatie kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt dan de informatie over onze activiteiten.

Als u belangstelling hebt om ons in het bestuur, of als vrijwilliger bij activiteiten te ondersteunen kunt u ons dat op hetzelfde e-mailadres laten weten.

Namens het bestuur van Semper Vigilans:

Jan van Heijningen, voorzitter.

Media

Bekijk hier de unieke beelden van onze parochie;

 

Dronefilm:

Draaiend altaar:

Grafmonument:

Bedevaart:

Algemeen:

Misintenties opgeven

Verzoeken om intenties kunt u opgeven bij:

Frans van de Water,
Gr. Engelbertstraat 9,
5221 BV in Bokhoven
Tel.nr. 073-6312025
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tarieven

Download hieronder onze tarieven.

 

Tarieven parochianen pdf

Tarieven niet parochianen pdf

 

Overeenkomst periodieke gift pdf

Vrijwilligers

Tekst volgt...

Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Parochie Bokhoven
Parochie Bokhoven